Numer telefonu: +48 77 40 33 645 - 648

ISRI otworzyło fabrykę w Ujeździe

isri logo

W nowo powstałym zakładzie produkcyjnym Isringhausen w Zimnej Wódce w Gminie  #Ujazd (województwo opolskie) zatrudnienie znalazło 150 osób.  Jest to kolejna firma na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej w części objętej Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną  #KSSE. Deklarowane nakłady inwestycyjne to 34 miliony złotych. Zakład produkuje 140 kompletów siedzeń na zmianę na potrzeby gliwickiej fabryki Stellantis.

Isringhausen S.p.A.  po­sia­da 53 fa­bryk w 21 kra­jach pro­du­ku­ją­cych fo­te­le dla kie­row­ców sa­mo­cho­dów cię­ża­ro­wych,  au­to­bu­sów, ma­szyn bu­dow­la­nych i rol­ni­czych, a tak­że po­cią­gów.

ISRINGHAUSEN ofe­ru­je swo­im klien­tom kom­plek­so­wy ser­wis od na­pra­wy po de­sign. Fo­te­le ISRI mon­to­wa­ne są w czo­ło­wych mar­kach po­jaz­dów użyt­ko­wych, tj. CATERPILLAR, DAF, DAIMLER AG, FAW, FIAT, HINO, ISUZU, IVECO, JCB, KOMATSU, LIEBHERR, MAN, MITSUBISHI, NAVISTAR, PACCAR, RENAULT, SCANIA, VOLKSWAGEN, VOLVO i in­nych.

isri products

ujazd isri plant 2

ujazd isri plant

 

Źródło: nto.pl ; facebook KSSE, OCRG, Automotivesuppliers.pl