Numer telefonu: +48 77 40 33 645 - 648

Sprzedaż nieruchomości w Opolu

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

w Opolu, ul. Piastowska 14

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 

Nieruchomości gruntowej, częściowo zabudowanej, stanowiącej własność Województwa Opolskiego położonej w Opolu przy ul. Wrocławskiej 170.

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość obejmująca następujące działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami:

 

  1. 1322/2 o pow. 0,1527 ha (zabudowana fundamentami wraz z podmurówką po zdemontowanych szklarniach,  kwalifikującymi się do rozbiórki),
  2. 1322/3 o pow. 0,3485 ha (zabudowana budynkiem garażowym dwustanowiskowym, drogami wewnętrznymi oraz fragmentem ogrodzenia),
  3. 1322/4 o pow. 0,1900 ha (częściowo ogrodzona, niezabudowana, zagospodarowana jako teren zielony z utwardzoną nawierzchnią bitumiczną placem parkingowym),
  4. 1322/6 o pow. 0,0440 ha (częściowo ogrodzona zabudowana studnią głębinową),
  5. 1322/7 o pow. 0,7034 ha (częściowo ogrodzona, niezabudowana, zagospodarowana jako sad owocowy z drzewami w wieku poprodukcyjnym.
  6. 1322/9 o pow. 0,0588 ha, (droga),
  7. udział (6702/10000) we własności działki nr 1322/10 o pow. 0,0487 ha (droga).

 

Wszystkie ww. działki ujęte są w karcie mapy 11 obręb Bierkowice. Dla działek ujętych w pkt 1-6 prowadzona jest Księga Wieczysta KW OP1O/00145872/6 przez Sąd Rejonowy w Opolu, dla działki ujętej w pkt 7 prowadzona jest Księga Wieczysta KW OP1O/00145873/3 przez Sąd Rejonowy w Opolu.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki wchodzące w skład nieruchomości przeznaczono: pkt 1-2 i 6 usługi, drogi wewnętrzne,
pkt. 3-5 usługi, pkt 7 drogi wewnętrzne. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest wolna od zobowiązań i obciążeń i nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nią.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 1 873 800,00 zł + wartość podatku VAT. Wadium: 180 000,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 16.05.2018r. o godz. 10.00 w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym
i Administracyjnym Samorządu Województwa Opolskiego w Opolu ul. Piastowska 14-Ostrówek – sala nr 6.

Nieruchomość będzie udostępniona do oglądania w dniu 7.05.2018r. w godzinach 10:00-11:00.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

 

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do:

  1. Złożenia do dnia 11.05.2018r. do godz. 15.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu ul. Piastowska 13, pok. nr 307 pisemnego oświadczenia, w którym potwierdza: o zapoznaniu się z warunkami i przepisami prawnymi dotyczącymi przetargu, o znajomości stanu faktycznego i prawnego nieruchomości, że nie wnosi i nie będzie wnosić w przyszłości żadnych uwag , zastrzeżeń i roszczeń w tym zakresie.

(formularz oświadczenia i przepisy prawne w Biurze Skarbu Województwa Urzędu Marszałkowskiego Opole, ul. Piastowska 13, pok. 307 lub na stronie internetowej Urzędu bip.opolskie.pl/menu przedmiotowe/przetargi nieruchomości). Składający oświadczenie winien przedłożyć wyciąg z właściwego rejestru lub inny dokument urzędowy, z którego wynika jego status prawny (poza osobami fizycznymi), sposób reprezentacji a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.

  1. Dokonania w w/w terminie, po spełnieniu warunków, o których mowa w pkt 1, wpłaty wadium na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Banku Millenium S.A. Oddział w Opolu nr 34116022020000000060138543.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy notarialnej kupna nieruchomości. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi do 3 dni po przetargu.

 

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu oraz pokrycia kosztów operatu szacunkowego w wysokości 4067,00zł, przed zawarciem umowy kupna, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty przetargu, oraz wszelkich innych opłat, w szczególności kosztów zawarcia umowy notarialnej  i podatków związanych z nabyciem nieruchomości na własność w tym podatku VAT*.

 

*opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają działki wymienione w pkt 1 i 5.

 

Informacje dodatkowe:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole, ul. Piastowska 13, Biuro Skarbu Województwa, pok. Nr 307 w dniach pracy Urzędu w godz. 8.00 -15.00. Tel. 77 44 82 190, 77 54 16 460.

Zarząd Województwa Opolskiego może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.