Numer telefonu: +48 77 40 33 645 - 648

Granty rządowe

Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 – 2023 (dalej jako Program) przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r.

Forma wsparcia

Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy Ministrem Gospodarki a inwestorem. Umowa reguluje szczegółowo warunki wypłaty dotacji przy zachowaniu zasady, że dotacja jest wypłacana proporcjonalnie do stopnia realizacji zobowiązań.

Beneficjenci

O wsparcie wnioskować mogą wyłącznie przedsiębiorcy planujący inwestycje w następujących sektorach priorytetowych:

 1. sektor motoryzacyjny,
 2. sektor elektroniczny oraz produkcji sprzętu AGD,
 3. sektor lotniczy,
 4. sektor biotechnologii,
 5. sektor rolno-spożywczy,
 6. sektor nowoczesnych usług,
 7. działalność badawczo-rozwojowa (B+R).

Ponadto o wsparcie mogą wnioskować przedsiębiorcy planujący inwestycje produkcyjne w innych sektorach, o minimalnych kosztach kwalifikowanych 750 mln PLN i tworzące co najmniej 200 nowych miejsc pracy, lub o minimalnych kosztach kwalifikowanych 500 mln PLN i tworzące co najmniej 500 nowych miejsc pracy (znaczące inwestycje).

Program przewiduje wsparcie inwestycji z dwóch tytułów:

1. Wsparcie z tytułu kosztów tworzenia nowych miejsc pracy (grant na zatrudnienie)

Sektor

Nowe miejsca pracy

oraz

Koszty kwalifikowane nowej inwestycji (mln PLN)

Wysokość wsparcia na jedno miejsce pracy (PLN)

Produkcja:*

 • motoryzacja
 • biotechnologia
 • elektronika z AGD
 • lotniczy
 • rolno-spożywczy

250

40 mln PLN

od 3 200
do 15 600***

BSS

250

1,5 mln PLN**

B+R

35

1 mln PLN**

Inwestycje znaczące w innych sektorach produkcyjnych

200
lub
500

750 mln PLN
lub
500 mln PLN

* Wsparcie nie jest przyznawane inwestycjom lokowanym w powiecie, gdzie stopa bezrobocia jest niższa niż 75% średniej krajowej.
** Bez uwzględnienia kosztu wynajmu powierzchni biurowej.
*** Dodatkowo 20% za lokalizację w Polsce Wschodniej.
**** Dodatkowo 5 pp za lokalizację w Polsce Wschodniej.

Wysokość wsparcia z tytułu kosztów tworzenia nowych miejsc pracy dla

1) projektów produkcyjnych, zależy m.in. od:

2) projektów z sektora nowoczesnych usług:

2. Wsparcie z tytułu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji (grant inwestycyjny)

Sektor

Nowe miejsca pracy

oraz

Koszty kwalifiko­wane nowej inwestycji (mln PLN)

Wysokość wsparcia (% kosztów kwalifiko­wanych)

Produkcja:*

 • motoryzacja
 • biotechno­logia
 • elektronika z AGD
 • lotniczy
 • rolno-spożywczy

50

160 mln PLN

od 1,5% do 7,5%**** kosztów kwalifiko­wanych

Inwestycje znaczące

200
lub
500

750 mln PLN
lub
500 mln PLN

B+R

35

10 mln PLN**

do 10% kosztów kwalifiko­wanych

* Wsparcie nie jest przyznawane inwestycjom lokowanym w powiecie, gdzie stopa bezrobocia jest niższa niż 75% średniej krajowej.
** Bez uwzględnienia kosztu wynajmu powierzchni biurowej.
*** Dodatkowo 20% za lokalizację w Polsce Wschodniej.
**** Dodatkowo 5 pp za lokalizację w Polsce Wschodniej.

Wysokość wsparcia z tytułu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji zależy m.in. od:

W ramach Systemu są wspierane wyłącznie projekty inwestycyjne, których realizacja w Polsce jest uwarunkowana otrzymaniem grantu finansowego z budżetu państwa.

Operatorem Systemu i organem udzielającym pomocy publicznej jest Minister Rozwoju. Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. (dawniej Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.) jest odpowiedzialna za przygotowanie i przedstawienie Międzyresortowemu Zespołowi ds. Inwestycji Zagranicznych (dalej jako Zespół) dossier projektów inwestycyjnych oraz przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia całej procedury udzielenia wsparcia finansowego.

Każdy projekt podlega indywidualnej ocenie przez Zespół, na podstawie szczegółowych kryteriów określonych w Systemie.

Procedura udzielania wsparcia:

 1. Inwestor składa do Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. informację o planowanym projekcie na standardowym formularzu, podpisanym przez upoważnionych do reprezentacji przedstawicieli inwestora.
 2. Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. dokonuje analizy przedstawionych przez inwestora informacji oraz przedkłada Przewodniczącemu Zespołu informację o projekcie oraz propozycję oferty wsparcia finansowego wraz z uzasadnieniem.
 3. Zespół rekomenduje udzielenie wsparcia i przekazuje rekomendację do Ministra Gospodarki w celu podjęcia ostatecznej decyzji o przyznaniu wsparcia.
 4. Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. informuje inwestora o rekomendacji Zespołu. Inwestor podejmuje decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.
 5. Po przyjęciu oferty przez inwestora, występuje on do Ministra Gospodarki o wydanie listu intencyjnego o możliwości rozpoczęcia inwestycji.
 6. Minister Rozwoju wysyła do inwestora list intencyjny o możliwości rozpoczęcia inwestycji.
 7. Minister Rozwoju zawiera z inwestorem umowę o udzielenie wsparcia.

Procedura przyznania wsparcia może ulec wydłużeniu w przypadku aplikowania dodatkowo o inne niż grant rządowy instrumenty wsparcia (zwolnienie podatkowe w Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz / lub granty z funduszy strukturalnych UE).

Pomoc publiczna

Pomoc publiczna przyznawana w ramach Programu począwszy od 1 lipca 2014 r. jest zgodna z zasadami udzielania pomocy publicznej w UE określonymi w Wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. Urz. UE C 209 z 23.7.2013, str. 1) oraz w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str.1). Pomoc, która nie będzie spełniać wymogów wspomnianego rozporządzenia, może być udzielone po wydaniu zgody przez Komisję Europejską w trybie przewidzianym w Wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020.

Więcej na: www.paih.gov.pl