Numer telefonu: +48 77 40 33 645 - 648

Ulga podatkowa na B+R

W rocznej deklaracji podatku dochodowego za 2016 r., przedsiębiorcy mają możliwość rozliczyć nową ulgę podatkową na prace badawczo-rozwojowe. Taka możliwość pojawiła się po raz pierwszy.
Koszty poniesione w 2016 r. na prace B+R umożliwiają uzyskanie premii w postaci dodatkowego odliczenia kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania. Tym samym przedsiębiorcy mogą zmniejszyć podatek, który muszą zapłacić na rzecz Skarbu Państwa.

Jak informują eksperci KPMG, prace B+R są rozumiane przez ustawodawcę jako czynności związane z opracowywaniem ulepszonych lub nowych technologii/procesów/produktów. Nowa ulga B+R umożliwia uwzględnienie w kalkulacji podatku dochodowego:
– 130 proc. kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w prace badawczo-rozwojowe (150 proc. od 2017 r.),
– 110 proc. (130 proc. od 2017 r.) dla dużych przedsiębiorców lub 120 proc. (150 proc. od 2017 r.) dla MŚP innych kosztów kwalifikowanych związanych z pracami badawczo-rozwojowymi (w tym odpisów amortyzacyjnych).

Z nowej ulgi na B+R przedsiębiorcy mogą powszechnie korzystać, gdyż:
– nie ma konieczności posiadania wyodrębnionego działu B+R,
– każda branża kwalifikuje się do ulgi (IT, spożywcza, produkcyjna, chemiczna, farmaceutyczna, usługowa, itd.),
– nie ma kryteriów wyboru projektów – wystarczy, że przedsiębiorca prowadzi prace B+R,
– nie ma – jak w przypadku grantów – wymogu stworzenia rozwiązania przełomowego w skali świata lub Europy, a wystarczy jedynie innowacyjność na skalę przedsiębiorstwa.

Ulgą mogą zostać objęte wszystkie koszty poniesione w danym roku na czynności B+R. Ulgę można także łączyć z dotacjami. Zamiar skorzystania z ulgi czy rozpoznania w niej konkretnych kosztów nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia w ciągu roku (jak to jest przy dotacjach). Do ulgi kwalifikują się także koszty projektów, które nie zakończyły się sukcesem. Jak informuje KPMG, nową ulgę B+R rozlicza się w zeznaniu rocznym CIT, do którego dołącza się nowy załącznik CIT-BR.

Źródło: Newsletter Klubu 150